POLİTİKALARIMIZ

Işık Tekstil, üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye karşı oluşabilecek olumsuz etkileri önlemeye kararlıdır.
Bu kararlılık doğrultusunda;
Çevrenin korunmasını ve kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapma,
Çevre ve çevre güvenliği konularında standart ve yasalara uyma,
Çevrenin korunmasını ve kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapma,
Üretimde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanma,
Doğal kaynak ve enerji kullanımı konularında tasarrufa yönelik çalışmalar yapma,
Atıkların azaltılmasına ve geri kazanımına yönelik çalışmalar yapma,
Çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapma,
Işık Tekstil’nin Çevre Politikası’dır.

Müşterilerimizin istek ve beklentilerine göre ürün ve hizmetlerimizi; KALİTELİ, EKONOMİK ve ZAMANINDA üretmek,
İşimizi ilk seferde doğru olarak yaparak verimliliğimizi artırmak,
Müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı güvene dayalı çalışma ve iletişim ortamı yaratmak,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak ve sürekli olarak geliştirmek
Toplam Kalite Yönetimi felsefesine uygun olarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,
Faaliyetlerimizi sloganımız olan 5T’ye uygun olarak gerçekleştirmek,
5 T = Temizlik, Tertip, Tedbir, Tasarruf, Termin
Tüm faaliyetlerimizde sürekliliği hedefleyerek buna ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar yapmak,
Işık Tekstil’nin Kalite Politikası’dır.

Bu kararlılık doğrultusunda ;
Yasa ve düzenlemelere uygun çalışma,
Çevre ve çevre güvenliği konularında standart ve yasalara uyma,
Zorla çalıştırma yasağına uyma,
Çocuk işçi çalıştırma yasağına uyma,
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapma,
Çalışma saatleri ve ücretlendirmeye ilişkin yasalara uyma,
Çalışanların sosyal özgürlüklerine saygı,
Ayrımcılığın önlenmesi,
Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili düzenleme ve çalışmalar yapma,
Işık Tekstil.’nin Sosyal Uygunluk Politikası ‘dır.

Işık Tekstil, kalite ve güvenlikten ödün vermeden, Yüksek enerji kullanacak bir geleceğin çevre riskleri ve güvensizlikleri göz önünde bulundurarak, aynı zamanda Atmosfere bırakılan gazların ”sera etkisi” sebebiyle bir iklim değişikliği yaratması, Fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan kirleticilerin yarattığı kirlilik, Sınırlı olan fosil yakıtların tüketiminin sürdürülebilirliğinin risk taşıması, Sanayileşme, kentleşme ve sosyal zenginleşmenin getirdiği enerji talebi artışı, global enerji tüketiminin son derece dengesiz dağılımına yol açmasından dolayı bu risklerin azaltılabilmesi için “Enerjinin Verimli” kullanılması şarttır.

Enerji Yönetim çalışmaları için ilkelerimiz;

Uygun amaç, hedefler belirlemek ve bunları gözden geçirilerek uygulamak,
Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,
Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlamak,
Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme sağlamak,
Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme kriterlerimizden birisinin enerji verimliliği olmasını sağlamak,
Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlamak,
Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakmak,
Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi artırmaktır.

1.GİRİŞ

Etik İlkeler IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarının uymak zorunda oldukları standartları tanımlamak için benimsenmiştir.

İlkeler, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarının kimliğine, geçmişine ve çalışma yerine bakmaksızın neler beklediğini tanımlamıştır.
Standartlar şu temel değerleri esas almıştır:

 • Uluslararası anlamda kabul edilen insan hakları
 • Etik ve yasal davranışlar
 • Çalışanların adil, kibar ve saygılı davranışları
 • Profesyonellik

Bu kurallar, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın her kademedeki yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Tüm çalışanlar bu ilkelere ve gerekliliklere bağlı kalmalı ve IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ adına hareket ederken yol göstermesi açısından bu kurallara başvurmalıdır.

Bu politika, tüm IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken alacakları kararlar ve sergileyecekleri davranışlar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde ve sağduyulu davranmaları beklenir. Bu politika her zaman güncellenebilir ya da değiştirilebilir.             IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, çalışanların bu kurallarla ilgili değişiklik önerilerine her zaman açıktır.

2.İŞ İLKELERİMİZ

Uzun geçmişinde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın en değerli varlığıdır. IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Şirket genelindeki tüm çalışanların faaliyetlerinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi Şirketin değerlerini, etik ilkelerini anlamaları ve benimseyerek hareket etmeleridir.

2.1. Dürüstlük

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş etiği değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler.

Türkiye’nin güvenilir ve saygın kuruluşları arasında yer alan IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, iş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

2.2. Gizlilik

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir.

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarından, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’a ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen göstermeleri beklenir. Çalışanlar, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar.

Gizli bilgiler, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’dan ayrılırken üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Çalışanlar, çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları ve IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’a ait olan her türlü belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar.

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ bünyesine yeni katılan çalışanlarımız, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ içinde paylaşamazlar.

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarından, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’a atfedilebilir gizli finansal bilgilerin, ticari sırların, personel haklarıyla ilgili bilgi ve dökümanların ya da iş ortaklıklarıyla yapılan ve IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın rekabetçi gücünü zayıflatabilecek anlaşmalar ve bunun gibi bilgi ve belgelerin, ve bu bilgilerin gizliliğinin korunması beklenilmektedir.

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarından, elde edilen ya da sahip olunan bilgilerin yetkisiz kişilerle, şirket içi ya da şirket dışı otoritelerle paylaşımından ya da spekülatif amaçlarla kullanımından (direkt ya da dolaylı olarak) uzak durmaları beklenir.

2.3. Adil Çalışma Ortamı

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin hak ve özgürlüklerine inanır ve onları destekler.

Bu doğrultuda, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle ve tedarikçilerle de olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.

Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır. Çalışanlara saygı duyulduğu, tüm ilgili hukuki düzenlemelere uyulduğu yerde adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı arttırılacaktır.

2.4. Hukuka Uygunluk

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ ülke yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez.

2.5. İnsan Kaynakları

Kaliteli insan kaynakları yönetimini sağlamak adına IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ vazgeçilemez temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Çalışma ortamında çalışanlar arası işbirliğini gözetir.
 • Çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerilerini esas alır.
 • Çalışanlarının potansiyellerini kullanabilecekleri, değer yaratabilecekleri ve Şirket hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayabilecekleri bir pozisyonda olmalarını sağlar.
 • Çalışanların özlük haklarının tam olarak kullanılmasını temin eder.
 • Çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için kaynakları çerçevesinde gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını yaratır.

2.6. Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Sürekli Gelişim

 • IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında; hedeflerle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemi kurmuş ve uygulamaktadır.
 • Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak politikamızdır.
 • Dünya markalarının en kaliteli ürünlerini kullanarak, dikkatli, özenli ve minimum hata ile müşterilerimizin uygun fiyat, kaliteli üretim ve zamanında teslim beklentilerinin karşılanması temel prensibimizdir.

2.7. Kamuya Yönelik Faaliyetler

 • IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür.
 1. IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ BÜNYESİNDE DIŞ İLİŞKİLER

Aşağıdaki temel prensipler, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın paydaşlarıyla olan ilişkilerine yön verir:

3.1. Devlet Kurumlarıyla İlişkiler

 • İş ilişkilerinin yürütüldüğü ya da yürütülmesinin düşünüldüğü ülkelerin mevzuatına uymak
 • İş ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, kaydetmek ve raporlamak.

3.2. Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek.

3.3. Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmet üretmek,
 • Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı yaratmak,
 • Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih edilen marka olmayı hedeflemek,
 • Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak.

3.4. Tedarikçi İlişkileri

 • Tedarikçi iş ilişkilerinde değer yaratırken ortak hareket etmek,
 • Tedarikçiler ile açık, direkt ve düzgün iletişim kurmak,

3.5. Rakip İlişkileri ve Rekabet

 • Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, rakiplerin ya da diğer kişilerin ya da şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınma,
 • Rekabetçi şartlar oluşturmak amacıyla rakiplerle bilgi değişimi ya da tartışma içine girilmesinden kaçınmak.

4.ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarının birinci derecede sorumluluğu,“IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ” isminin profesyonellik, bütünlük ve dürüstlük ile eş anlama geldiğinden emin olmak ve bir sonraki seviyeye taşımaktır. Bu bağlamda, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanlarından aşağıdaki davranışlar beklenilmektedir:

 • Yasalara her zaman uymaları,
 • İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmeleri,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri,
 • Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları,
 • Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi ya da kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi yada kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları,
 • Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri,
 • İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek, veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları,
 • Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması,
 • Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmekten kaçınmaları.

4.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

4.1.1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket kaynaklarının kullanımı üzerine oluşturulmuş kapsamlı IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ Politikaları aşağıda açıklanmaktadır:

4.1.1.1. İnternet ve Elektronik Posta Politikası

 • Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır,
 • IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır ve IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir,
 • Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.

4.1.1.2. Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum

Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen politikalar şunlardır:

 • Lisanssız yazılım kullanılmaması,
 • Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi,
 • Yetişkin içerikli, kumar&bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da içeriğinin indirilmemesi.

4.1.1.3. Ekipman ve Teçhizat

Ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, faks makinaları, bilgisayarlar, yazılımlar, donanımlar, teçhizatlar ve benzeri ekipmanlar IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’a aittir ve kişisel amaçlarla kullanılamazlar.

4.1.1.4. Şahsi İşler

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanları, özel işlerini yürütmek için IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ olanaklarını kullanamazlar.

4.1.2. Bilgi Yönetimi

 • Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olmak,
 • Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmak,

4.1.3. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini ve idari tesisleri doğal afetlerden korumak için gereken önlemleri almak,
 • Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemleri almak.

4.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır.

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yönticisini haberdar etmesini bekler.

4.2.1. İlişkili Taraf İşlemlerinden ya da Kişisel Çıkar İşlemlerinden Kaçınma

 • Bulunduğu mevki ya da gücün avantajını kullanarak, üçüncü kişiler, ilişkili taraflar ya da herhangi bir kimse için haksız kazanç ve gelir elde etmekten kaçınmak,
 • Üstlenilen işle ilgili çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak,
 • İşin icrası esnasında diğer çalışanların zamanını çalmaktan ya da dikkatini dağıtmaktan, asıl işe konsantre olmayı engelleyen durumlardan kaçınmak,
 • Aynı sektörde karar verici pozisyonunda olan bir müşteri ya da tedarikçi ile birinci dereceden aile ilişkisi olan bir çalışan olduğu durumlarda ilgili yöneticiye anında haber vermek,
 • Çalışanlar, başka bir şirkette ya da yatırımda hissedar olduklarında, bunu açıklamaları gerekmektedir. Çalışanların, çıkar çatışması olarak algılanabilecek bu bağlamdaki ya da benzer özellikteki herhangi statü değişikliklerini acilen en az iki üst seviyedeki müdürlerine bildirmeleri gerekmektedir.

4.2.2. Hediye Alma ve Hediye Verme

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ ile iş ilişkisi kurma ya da devam ettirme niyeti taşıyan kişi ve kurumlarla ilişki kurulurken:

 • İş geleneği, genel kültür ve âdetlere istinaden hediye ve ilgili faaliyetler hariç olmak üzere, bağımsız düşünme ve karar alabilme ortamını ihlal edebilecek herhangi bir hediye/faaliyet kabul etmek ya da teklif etmekten kaçınılır.
 • Tedarikçilerden, müşterilerden, ya da üçüncü kişilerden, ticari teamül dışında, uygunsuz olarak algılanabilecek indirim ya da malzeme talep etmekten; veya aynısını üçüncü kişilere teklif etmekten; ya da teklif edilmişse kabul etmekten kaçınılır.

4.2.3. Bilgi Sızdırma

Çalışanların, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’a ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten kaçınmaları gerekmektedir. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Çalışanların gizli bilgi ticaretinin yasaların ihlâli olduğunun tam olarak farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

4.3. Kayıtlar ve Dosyalar

4.3.1. Doğru ve Eksiksiz İş Dosyaları

Çalışanlar, IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’ın kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının kullanımında bilgilerin doğruluğundan sapmasını engellemek adına iyi niyet içerisinde hareket etmelidir.

4.3.2. Finansal Raporlama

Bütün IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir.

4.3.3. Denetçilerle İşbirliği

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ çalışanları; IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi süresince iç ve dış denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

5.YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ yöneticilerinin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten; ek sorumlulukları vardır. Bunlar :

 • Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak,
 • Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek, etik ilkeler hakkında personelini eğitmek,
 • Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikayet/endişelerini ifade etmelerini desteklemek,
 • Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek
 • İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak.

6.DİĞER SORUMLULUKLAR

 • IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ etik ilkelerinin ya da bu bağlamda yaratılan İş Etiğinin şirket özelindeki kurallarının etkili bir şekilde uygulamasından ve bu kuralların desteklenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
 • Etik İlkeler ile ilgili tüm politikalar, Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Yönetim Sistemleri ve Teklif Hazırlama Sorumlusu tarafından gözden geçirilir, revize edilir, belgelenir ve revizyonlar Yönetim Kurulu’nun onayı üzerine IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ’a duyurulur.

7.ETİK KURALLARA UYMAMA

İş etiği ilkelerine ve/veya şirket politikalarına ve prosedürlerine uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır.
Misilleme Yapmama Politikası: Çalışanlar, etik politikasının şüpheli ihlali ya da gerçekleşmiş ihlalini iyi niyetle rapor ettikleri için misillemeye maruz kalamaz. Misilleme yapmak çok ciddi bir Etik İlkesi ihlalidir ve ivedilikle raporlanmalıdır.

8.KURALLARIN İHLALLERİNE YÖNELİK SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ, Etik İlkelerinin ihlaline, ilke ihlalinin doğru raporlanmamasının ya da bildirimde bulunanlara karşı misilleme yapılmasına karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Bu kuralları ihlâl eden ya da bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında IŞIK TEKSTİL HAMBEZHAŞIL ÇÖZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ disiplin hükümleri uygulayabilir